Ważny komunikat dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii

WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE DOTYCZĄCYM BUDOWY LUB ROZBUDOWY MAGAZYNÓW ENERGII w ramach Działania 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A. Magazyny energii Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 -2027

Burmistrz Bobowej informuje, że Związek Gmin Ziemi Gorlickiej podjął decyzję o konieczności poddania weryfikacji nieruchomości zgłoszonych do w/w projektu, pod kątem możliwości zamontowania magazynu energii.  Weryfikacja odbywać się będzie podczas wizji lokalnej. Usługa ta będzie odpłatna dla mieszkańców w kwocie od 350 zł do 500 zł brutto.

Powyższe wynika z faktu, że montaż magazynów energii wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów wynikających m.in. z przepisów przeciwpożarowych, tj. posiadania miejsca na montaż o odpowiednich wymiarach, posiadania wentylacji w pomieszczeniu, zachowania odpowiedniej temperatury, zachowania wymaganych odległości od innych urządzeń, posiadania ważnego przeglądu instalacji elektrycznej budynku, ubezpieczenia itp.

Nieruchomości, które nie będą spełniały w/w wymogów nie będą mogły brać udziału w projekcie.

W związku z powyższym osoby, które złożyły ankiety proszone są o potwierdzenie dalszego udziału w projekcie co wiąże się z poniesieniem przez nich kosztów wizji lokalnej na nieruchomości.
W przypadku odstąpienia od udziału w projekcie prosimy o złożenie oświadczenia o rezygnacji – wzór poniżej.

Informację w sprawie dalszego udziału w projekcie lub rezygnację należy złożyć do dnia  5 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21 38 – 350 Bobowa, pok. Nr 18.

Ponadto informujemy, że zgodnie z interpretacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego będącą instytucją przyznającą dofinansowanie, nieruchomości, na których jest prowadzana działalność gospodarcza a które nie mają osobnego licznika energii na ten cel, nie będą mogły brać udziału w realizacji projektu.

Poniżej zamieszamy prezentację ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w Bobowej w dniu 1 lipca 2024r. Prosimy o zapoznanie  Informujemy, że spotkania informacyjne w tej sprawie odbędą się jeszcze w dniu 02.07.2024 r.  w Gorlicach, ul. Jagiełły 5 (budynek „Sokoła”) o godz. 16:00 oraz w Lipinkach – w Domu Wiejskim Lipinki 52 A o godz. 19:00.

UWAGA: Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie i poddanie się wizji lokalnej nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie będzie Związek Gmin Ziemi Gorlickiej, natomiast instytucją przyznającą dofinansowanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Interpretacja – działalność gospodarcza

Oświadczenie – rezygnacja

Spotkania informacyjne Ziemia Gorlicka

Krótka fotorelacja ze spotkania, które odbyło się w Bobowej w dniu 1 lipca 2024r.