Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu  28 kwietnia  2022 r. (czwartek) o godzinie 13.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej  w Gminie Bobowa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie za 2021 rok,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat,
  c) przyjęcia do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i uchwalenia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy Bobowa na rok 2022,
  d) zmiany uchwały nr XLI/379/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  e) określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Bobowa na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  f) udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą powiatową nr 1567 K w miejscowości Wilczyska,
  g) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,
  h) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

    mgr Małgorzata Molendowicz