XXX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 26 kwietnia 2021 r. odbyła się zdalna XXX Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie za 2020 rok,

b. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Bobowa,

c. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2021,

d. zmiany uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

e. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa.

f. zmiany Uchwały Nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.