Kończy się ogólnopolski proces składania obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Burmistrz Bobowej przypomina, że 30 czerwca 2022 r. kończy się ogólnopolski proces składania obowiązkowej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw należy zgłosić (niezależnie od deklaracji/ankiet, które były składane we wcześniejszych latach) wypełniając odpowiednią deklarację, którą można składać w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.ceeb.gov.pl lub tradycyjnej – listownie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Bobowej.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków za niezłożenie przedmiotowej deklaracji w ustawowym terminie grożą sankcje karne!

 

                                                             Wacław Ligęza

                                                            Burmistrz Bobowej