Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Bobowej

W dniu 24 czerwca 2022 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej, podczas której Rada Miejska jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Bobowej wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy za 2021 rok stwierdziła, że odpowiedzialny za jego realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał uchwalony przez Radę plan wydatków i dochodów budżetowych. Działania Burmistrza związane z wykonaniem budżetu były zgodne z upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską oraz realizowane w sposób celowy, rzetelny i oszczędny.
Burmistrz Pan Wacław Ligęza w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.
Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał bukiet kwiatów i gromkie brawa.
Na sesji podjęte zostały również uchwały w sprawach:
a) przyjęcia programu pn. „Gminny program oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobowa.”
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Siedliskach – strefa aktywności gospodarczej,
c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Siedliska,
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Sędziszowa,
e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,
f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
g) zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania.