XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 7 sierpnia 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 1. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej,

 2. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
  w Stróżnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stróżnej,

 3. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej
  w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawową im. Stanisława Staszica w Bobowej oraz dotychczasowe Gimnazjum w Bobowej, w Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Bobowej,

 4. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Siedliskach w skład, którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawową im. ks. Jana Reca w Siedliskach oraz dotychczasowe Gimnazjum im. ks. Jana Reca w Siedliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Reca w Siedliskach,

 5. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
  w Sędziszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sędziszowej prowadzoną przez osobę fizyczną Marię Bartoszek,

 6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach,

 7. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Brzanie w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawową im. Mikołaja Kopernika
  w Brzanie oraz dotychczasowe Gimnazjum w Brzanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Brzanie,

 8. Udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bobowej do podjęcia działań na rzecz przystąpienia do partnerstwa oraz realizacji Projektu pn.: ”Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej, realizowanego w ramach 5 osi Priorytetowej: Ochrona Środowiska, Działania: 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

 9. Przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022,

 10. Zmiany uchwały Nr X/80/15/ Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa,

 11. Zmiany uchwały Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r.
  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 12. Udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa,

 13. Udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój,

 14. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

 15. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

  W związku z przejściem na emeryturę i zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach Burmistrz Pan Wacław Ligęza złożył Panu Wiesławowi Taraskowi wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę w oświacie w latach 1974-2017. Dziękując za włożony wysiłek podczas długoletniej pracy na stanowiskach inspektora, nauczyciela i dyrektora życzył mu zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nowym etapie życia.

  W imieniu Dyrektorów szkół z Gminy Bobowa Pan Adam Urbanek i Pani Maria Bartoszek podziękowali Panu Wiesławowi Taraskowi za dobrą współpracę, życząc wszelkiej pomyślności na zasłużonym odpoczynku.

  Pan Wiesław Tarasek podziękował za pamięć i miłe słowa które padły pod jego adresem oraz za owocną współpracę w trakcie ostatnich 10 lat kiedy pracował na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach. Zaznaczył, że dzięki dobrej współpracy z Samorządem udało się wykonać wiele zadań, które przyczyniły się do poprawy infrastruktury szkolnej w Wilczyskach. Podziękował za współpracę Panu Burmistrzowi oraz wszystkim radnym obecnej oraz poprzedniej kadencji.

  Podczas sesji odbyła się uroczystość wręczenia aktów powierzenia stanowisk dyrektorom szkół  wyłonionych w drodze konkursu na pięcioletnią kadencję 2017-2022

  Burmistrz Wacław Ligęza wręczył akty powierzenia stanowiska Pani Alicji Rodak dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej, Panu Adamowi Urbankowi dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej.

  Pani Barbara Włodarz otrzymała akt powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach na okres 10 miesięcy.