Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Bobowej

W dniu 25 czerwca 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej.

W dniu 25 czerwca 2018 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej, podczas której Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bobowej z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 49.774.568,74 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 49.230.796,63 zł, co stanowiło 98,9% planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie 49.960.036,51 zł. a więc na poziomie 91,7% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2017 roku w kwocie 9.441.959,97 zł. zostały wykonane na poziomie 93,5%.

Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy za 2017 rok stwierdziła, że odpowiedzialny za jego realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał uchwalony przez Radę plan wydatków i dochodów budżetowych. Działania Burmistrza związane
z wykonaniem budżetu były zgodne z upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską oraz realizowane w sposób celowy, rzetelny i oszczędny.

Burmistrz Pan Wacław Ligęza w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych na sesji.

Na sesji podjęte zostały również uchwały w sprawach:

 1. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i wymiaru tygodniowego godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa,

 2. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

 3. dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,

 4. nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę gminną „Berdechów Górny – Las”,

 5. udzielenia dotacji celowej na remont dwóch ścian zewnętrznych wraz z elementami znajdującymi się w elewacji kościoła pw. św. Zofii w Bobowej,

 6. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie ołtarza bocznego Matki Boskiej Bolesnej w kościele pw. św. Mikołaja w Siedliskach,

 7. udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie parapetu chóru muzycznego oraz obramienia obrazowego z ołtarza głównego w kościele pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach,

 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu na budowę Pomnika Niepodległości w Gorlicach,

 9. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,

 10. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

 11. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej.