XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyła się zdalna XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

b) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARC-CoV-2,

c) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARC-CoV-2,

d) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARC-CoV-2,

e) rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”,

f) rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021r. w przedmiocie uchwalenia przez Radę Miejską w Bobowej uchwały popierającej petycję – list otwarty pt. List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin   w Polsce „Alarm! Stop zabójczemu GMO-stop niebezpiecznej szczepionce!”,

g) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

h) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2021 roku,

i) zmiany Uchwały Nr XXXII/228/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobowa na lata 2013 – 2020”,

j) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2021,

k) zmiany uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

l) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Siedliska.