XLV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 2 sierpnia 2022 r. odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa gen.. Bolesławowi Wieniawie Długoszowskiemu
b) określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela oraz zasad udzielania i wymiaru tygodniowego godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2022/2023
d) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej
e) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Siedliska
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
g) uchylenia uchwały nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 czerwca 2020 r. oraz uchwały nr XXVI/240/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Bobowa
h) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,
i) zmiany uchwały Nr XLIV/407/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.