Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu  31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2022rok,

b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,

c) uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa,

d) zmiany uchwały Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku  w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa,

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 477/55 w Bobowej,

f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – część działki Nr 106/1 w Brzanie,

g) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 87/3 w Brzanie, działka Nr 228 i część działki Nr 227/4 w Siedliskach, część działki Nr 296/10 w Siedliskach, działka Nr 390/3 w Siedliskach, część działki Nr 782/1 w Stróżnej, część działki Nr 386/1 w Wilczyskach,

h) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Klubie Senior+,

i) zmiany uchwały Nr XIV/121/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej,

j) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę numer IV/42/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 261/1, wieś Brzana działka Nr 266, wieś Jankowa działka Nr 90/3 i działka Nr 90/4, wieś Siedliska część działki Nr 405, wieś Wilczyska część działki 378/10,

k) zwrotu nieruchomości Gminie Bobowa przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji,

l) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,

m) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY   RADY

mgr Małgorzata Molendowicz