Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu  27 września 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2021r.

7. Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim.

8. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stróżna,

b)zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2021,

c)zmiany uchwały Nr XXVI/232/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

d) zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków, a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2019 – 2022,

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Siedliskach.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz