Informacja w sprawie odśnieżania

Burmistrz Bobowej informuje, że utrzymanie dróg wojewódzkich i chodników wzdłuż tych dróg na terenie Gminy Bobowa należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a – tel. (14) 621 17 54. Utrzymanie dróg powiatowych i chodników wzdłuż tych dróg na terenie Gminy Bobowa należy do Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach, ul. J. Michalusa 18, tel. 18 352 40 02

Wszystkie interwencje mieszkańców, zgłaszane do Urzędu Miejskiego w Bobowej, są na bieżąco przekazywane do zarządców dróg.

Przypomina się, że zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz. 1469) w myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z w/w ustawą oraz ustawą o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 645) i planem zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa odśnieżanie jezdni dróg gminnych odbywa się w zależności od potrzeb – do 48 godzin  od ustania opadów śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg Gmina Bobowa posiada następujący sprzęt:

  • koparko-ładowarka JCB 3CX z pługiem czołowym
  • ciągnik MASSEY Ferguson z pługiem czołowym i posypywarką
  • ciągnik Farmtrak 804WD z pługiem czołowym i posypywarką
  • ciągnik rolniczy LOVOL z pługiem czołowym i posypywarką.

Jednostką odpowiedzialną za sprzęt i materiały do posypywania dróg i chodników jest Gminna Jednostka  Usług Komunalnych w Bobowej – Kierownik Barbara Falisz-Stępień
tel. 533 192 771

Za zimowe utrzymanie dróg w sołectwach odpowiedzialni są sołtysi, do których należy interweniować w sprawie wykonania odśnieżania, czy też posypywania jezdni (numery telefonów https://bip.malopolska.pl/umbobowa,m,417375,jednostki-pomocnicze.html) Sołtysi decydują o kolejności użycia sprzętu.