Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 16 lipca 2024 r. (wtorek) o godzinie 14:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr XLVII/429/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Jankowa, Siedliska, Stróżna i Wilczyska,

b) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzana – II etap”,

c) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2024,

d) zmiany uchwały Nr LXIII/563/23 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

6. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

                 Bogdan Krok