Informacja o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 15 maja 2023r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 odbędzie się LIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 981 w miejscowości Bobowa;

b) Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2023;

c) Zmiany uchwały Nr XLIX/457/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcie udziału w sesji. Protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz będzie wyłożony w dniu sesji w sali obrad.