Zasady głosowania przez pełnomocnika w wyborach samorządowych

W  związku z licznymi pytaniami mieszkańców w sprawie głosowania przez pełnomocnika poniżej zamieszczony jest wyciąg z obwieszczenia Burmistrza Bobowej z dnia 14 września 2018 r. dostępnego w BIP Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Gminie Bobowa.

„Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Bobowej najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.”