Informacja w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa

Burmistrz Bobowej informuje, że rozpoczęte zostały prace nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla całego obszaru  miasta i gminy Bobowa.

Dokument ten  pozwoli  na opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego rozpoczęcie  planowane jest  na przełomie roku 2021/2022.

Ustalenia miejscowego planu muszą być zgodne ze Studium, dlatego wyznaczone w Studium obszary będą miały bezpośredni wpływ na kształt i przeznaczenie terenów wyznaczanych w w/w planie.

Mieszkańcy zainteresowani jakąkolwiek zmianą w obrębie swoich nieruchomości gruntowych powinni wypełnić i złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Bobowej w terminie do 20.06.2021 r.

Do pobrania wzór wniosku