XXII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyła się zdalna XXII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2020/2021,
  2. udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa,
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Jankowa,
  4. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Jasło poszkodowanej w powodzi,
  5. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,
  6. zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
  7. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, określenie warunków i zasad korzystania z nich,
  8. ustalenia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała — Ropa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.