XLVI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 28 maja 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

  1. wyrażenia zgody na przystąpienie do Konkursu zamkniętego nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i złożenie wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu pn. „Modernizacja parku w miejscowości Jankowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,

  2. zmiany klasy technicznej drogi gminnej nr 270228K Siedliska – Sędziszowa – starodroże drogi wojewódzkiej nr 981,

  3. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

  4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej,

  5. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018 oraz zmiany w uchwale Budżetowej na 2018 rok Nr XLI/347/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r.,

  6. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.