Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:
– Referent w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego
w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków;
– Referent w Zespole Klienta Indywidualnego
w wymiarze: 5 osób – 5 etatów, Miejsce wykonywania pracy – Kraków.
I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe (licencjat, inżynier lub magister);
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane;
1.3. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane;
1.4. Wymagane umiejętności zawodowe:
– znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustawy Prawo ochrony środowiska;
– znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
– umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
– umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych);
1.5. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem indywidualnym.
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. doświadczenie w zakresie obsługi klienta indywidualnego, w tym obsługa finansowa (preferowane instrumenty bezzwrotne);
2.2. doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.4. prawo jazdy kategorii B.
II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą klientów indywidualnych poprzez realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym m.in.:
a) kompleksowa obsługa wnioskodawców,
b) udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz kompletowaniu
dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej,
c) ocena wniosków pod względem merytorycznym i finansowym,
d) prowadzenie rejestrów wniosków i umów.
III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie
podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej –
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
k) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.
IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:
I tura:
– do 01.10.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu);
II tura:
– do 15.10.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW do dnia:
I tura:
– do 01.10.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu);
II tura:
– do 15.10.2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).
Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko
pracy: KP.111.31.2021, Referent ZRK/ZKI – Kraków – Imię i Nazwisko”.
V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia
01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:
– test pisemny (merytoryczny) ze znajomości m.in. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze, ustawy Prawo ochrony środowiska, Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, instrukcji kancelaryjnej oraz
– rozmowę kwalifikacyjną.
VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
– wynagrodzenie zasadnicze od 3800,00 zł plus dodatek stażowy;
– możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
– w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
– prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
– możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
– możliwość awansu (poziomy, pionowy);
– dostęp do szkoleń.
Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są tutaj

dr Kazimierz Koprowski
_________________
Prezes Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Kraków, dnia 17-09-2021 r.