Umowa na zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej” podpisana

Burmistrz Bobowej Wacław Ligęza podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. S. Staszica w Bobowej”.  Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość zadania to ponad 1,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 60% wartości zadania. Pozostała część środków pochodzi z budżetu Gminy Bobowa.

W ramach zadania zostanie wykonana głęboka modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej. Wykonane zostanie docieplenie ścian, stropów oraz fundamentów, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, a także pompy ciepła, wymienione będą także piece gazowe.