Sala gimnastyczna w Jankowej oddana!!!

W dniu 6 stycznia 2008 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jankowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć nowej sali gimnastycznej oraz zdjęć z uroczystości
O przystąpieniu do budowy sali gimnastycznej wraz z przewiązką zadecydowała Rada Gminy Bobowa przez podjęcie Uchwały Nr XXII/146/05 z dnia 31.01.2005r., przeznaczając środki finansowe w 2005r. w wysokości 30 000zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tej inwestycji.
Zakupiono w firmie &#8222 Domstal&#8221 Jasło typowy projekt architektoniczno-budowlany sali w technologii lekkiego szkieletu stalowego o wymiarze 12 x 24m produkcji GCB &#8211 Centrostal Bydgoszcz. Koszt tej dokumentacji wyniósł 3 600zł.
Następnie w miesiącu maju 2005r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo &#8211 kosztorysowej budowy sali gimnastycznej wraz
z przewiązką oraz adaptacją pomieszczeń suteren w budynku szkoły na zaplecze sanitarne
i techniczne dla potrzeb sali gimnastycznej.
Przetarg na opracowanie w/w dokumentacji rozstrzygnięto w dniu 16.VIII.2005r. Przetarg ten wygrało Przedsiebiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa &#8222 URBSBUD&#8221 Sp. z o.o. – Nowy Sącz. Koszt dokumentacji wyniósł 23 901,12zł z terminem opracowania do dnia 30.XI.2005r.
W miesiącu grudniu 2005r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Gorlicach
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 26 stycznia 2006r. otrzymano pozwolenie na budowę w/wym. inwestycji.
Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/220/05 z dnia 30.XII.2005r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000zł na realizację tej inwestycji w związku z czym w miesiącu marcu 2006r. został ogłoszony przetarg na budowę tej sali.
W dniu 09.05.2006 rostrzygnięto przetarg na wykonastwo &#8211 przetarg wygrała firma &#8222 ALFA&#8221 J.Kapecki, J. Trybus sp.j z Gorlic za kwotę 918 266,07 zł brutto z terminem zakończenia robót do dnia 30.06.2007r. W maju 2006r podpisano z wykonawcą umowę a w dniu 01.06.2006r. Inwestor przekazał wykonawcy plac budowy i rozpoczęto realizację tej inwestycji wykonując w roku 2006 stan surowy otwarty na kwotę 200 000zł.
Uchwałą Rady Gminy nr IV/22/07 z dania 22.01.2007r. z późniejszymi poprawkami, Rada Gminy przeznaczyła na budowę tej sali w 2007r. łączną kwotę 980 000zł.
Wykonanie dodatkowych robót wiązało się z opracowaniem dokumentacji, i na wniosek wykonawcy przdłużono termin zakończenia budowy do dnia 31.08.2007r. Wartość robót dodatkowych wyniosła 223 375,85zł brutto.
W dniu 12 września 2007r. dokonano komisyjnego odbioru technicznego w/w inwestycji i o tym zdarzeniu zawiadomiono odpowiednie instytucje Komendę Powiatową Straży Pożarnej, Państwową Inspekcje Pracy, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Inspektorat Ochrony Środowiska.
Przeprowadzone na miejscu budowy kontrole przez w/w instytucje nie wniosły sprzeciwu co do dopuszczenia wymienionej sali do użytkowania.
W dniu 16.10.2007r. złożyłem do Powiatowego Inspektora Budowlanego w Gorlicach wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów o wydanie pozwolenia na użytkowanie w/w sali. Po dokonaniu kontroli tej inwestycji, nie stwierdzajac żadnych zastrzeżeń i uwag. W dniu 09.11.2007r. PIB wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie sali gimnastycznej wraz z przewiazką. Cykl budowy tej sali trwał 14 miesięcy.
Inspektorami nadzoru byli:
Pan Emil Cichoń &#8211 branża budowlana
Pan Marcin Cierpich &#8211 branża sanitarna
Pan Zbigniew Reszenszew &#8211 branża elektryczna
Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy był Pan Jerzy Tubek.
Całkowity koszt budowy sali wynosi 1 141 641,92zł.

W roku 2007 , złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z prośbą
o dofinansowanie budowy tej sali. Dzięki przychylności Marszałka i Sejmiku Województwa Małopolskiego, wniosek został pozytywnie rozpatrzony i skierowany do dofinansowania ze środków Funduszu Rozowju Kultury Fizycznej &#8211 w ramach &#8222 Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego&#8221 na rok 2007. Zaproponowane dofinansowanie do budowy tej sali wyniosło 180 000zł. Środki te zostały zrealizowane w 2007 roku.
Ponadto wykonano w 2007r. część prac związanych z izolacją pionową części budynku szkoły na kwotę 73 098,94zł. Do zakończenia wszystkich prac związanych z izolacją pionową budynku szkoły orientacyjnie potrzebna jest jeszcze kwota około 57 000zł.

Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jankowej i prace dodatkowe wydatkowano następujące środki:

budowa sali gimnastycznej: 918 266,07zł
roboty dodatkowe: 223 375,85zł
termomodernizacja budynku: 147 655,80zł
zakup sprzętu sportowego: 29 890,00zł
&#61485 izolacja pionowa w 2007r: 73 098,94zł

Razem: 1 392 286,66zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *