Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie nielegalnego składowania odpadów

W dniu 30 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Bobowej,  Burmistrz   Pan Wacław Ligęza zorganizował posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu udział wzięli: Burmistrz Bobowej, Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej, Kierownik Referatu Inwestycji, pracownik ds. ochrony środowiska, pracownik ds., zarządzania kryzysowego, ponadto na spotkanie zostali zaproszeni:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
 2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Kierownik Delegatury w Nowym Sączu
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach
 4. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
 5. Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach
 6. Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu

Tematem posiedzenia było nielegalne składowanie odpadów na prywatnych działkach w miejscowości Jankowa, w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Siedliskach

            Podczas  posiedzenia przedstawiono działania podjęte przez Burmistrza Bobowej i pracowników Urzędu Miejskiego w momencie ujawnienia składowania odpadów w dniu 17 maja 2019 r.

 1. Powiadomienie telefoniczne Dyżurnego KPP w Gorlicach – 17.05.2019 r.
 2. Powiadomienie telefoniczne przez Burmistrza Bobowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach
 3. Powiadomienie Komisariatu Policji w Bobowej, WIOŚ w Krakowie oraz Burmistrza Bobowej – 18.05.2019 r.
 4. Udział w oględzinach wraz z WIOŚ Nowy Sącz – 21.05.2019 r.
 5. Powiadomienie WIOŚ w Nowym Sączu o dalszym deponowaniu odpadów – 29.05.2019 r.
 6. Wystąpienie do WIOŚ w Nowym Sączu o informacje na temat analiz próbek substancji pobranych w dniu 18 maja 2019 roku.
 7. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania – 10.06.2019roku.
 8. Ponowne powiadomienie WIOŚ w Nowym Sączu o dalszym deponowaniu odpadów – 14.06.2019 r.
 9. Przeprowadzenie oględzin w terenie w dniu 24.06.2019r. z udziałem właścicieli nieruchomości tj. działki nr 426/3.
 10. Wezwanie właścicieli nieruchomości do przedłożenie wszelkiej dostępnej dokumentacji na temat deponowanej substancji 08.07.2019 r
 11. Powołanie biegłego ds. ochrony środowiska – 12.08.2019 r.
 12. Wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Gorlicach o udostępnienie protokołu z pobierania próbek w dniu 26.07.2019r. przez WIOŚ z terenu w/w nieruchomości wraz z wynikami analiz próbek -05.09.2019 r. (Odpowiedź wpłynęła 12.09.2019 r. – tylko protokół oględzin).
 13. Przeprowadzenie oględzin z udziałem biegłego ds. ochrony środowiska oraz inwentaryzacja geodezyjna terenu – 22.11.2019 r.
 14. Ponowne wystąpienie do Prokuratury Rejonowej w Gorlicach o udostępnię wyników analiz próbek pobranych w dniu 26.07.2019r. przez WIOŚ na zlecenie prokuratury. – 29.11.2019 r. (Odpowiedź wpłynęła 06.12.2019 r. oraz 12.12.2019r. – uzupełninie)
 15. Otrzymanie opinii biegłego sporządzonej między innymi na podstawie otrzymanych od Prokuratury wyników badań – koniec grudnia 2019 r.
 16. Przesłanie do Prokuratury opinii biegłego w sprawie składowania odpadów na w/w nieruchomościach 15.01.2020 r.
 17. Wszczęcie postepowania na podstawie 26a ustawy o odpadach oraz wystąpienie do organów o opinię co do zasadności zastosowania tego artykułu. – 17.01.2020 r.

Jak wynika z powyższego w trosce o środowisko naturalne i bezpieczeństwo mieszkańców ze strony Burmistrza Bobowej i podległych mu pracowników niezwłocznie podjęte zostały stosowne działania.

Z opinii biegłego, sporządzonej na zlecenie Gminy Bobowa, w zakresie sposobu postępowania z odpadem poprodukcyjnym zdeponowanym w gruncie w terenie zalewowym wynika, że gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierają substancje niebezpieczne i muszą zostać usunięte z terenu działki.

Przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży biorących udział w postępowaniu przedstawili swoje zdanie w przedmiotowej sprawie. Burmistrz usłyszał deklarację wsparcia jego działań ze strony zainteresowanych służb. Z informacji uzyskanej od przedstawiciela WIOŚ ustalone zostało źródło pochodzenia składowanych odpadów.

Nie mógł przybyć do Bobowej prokurator, ale obecni współpracujący z nim policjanci potwierdzili, że nadal toczy się śledztwo dotyczące nielegalnego składowiska  odpadów w Jankowej.

Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych przekazała informację na temat zrzutu do oczyszczalni ścieków znacznych ilości tłuszczów,  oraz podjętych działaniach w celu ograniczenia tego procederu. Wyjaśniła, że wszystkie urządzenia w oczyszczalni działają sprawnie i nigdy nie uległy awarii.