Informacja dotycząca remontu kościołów w Bobowej

Burmistrz Bobowej informuje, że złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wyeksponowanie dziedzictwa i rozszerzenie funkcji zabytków obiektów sakralnych w Bobowej, poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich” obejmującego remont kościoła pw. św. Zofii oraz kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie: Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Przewidziany w ramach projektu koszt remontu konserwatorskiego wnętrza i otoczenia kościoła pw. św. Zofii w Bobowej wynosi 1 275 079,29 zł brutto, natomiast koszt remontu konserwatorskiego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej wynosi 1 557 572,94 zł brutto. Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu stanowi: 2 244 414,12 zł brutto, tj. 75% kosztów kwalifikowalnych.

Zakres projektu obejmuje wykonanie następujących prac:

– w kościele pw. św. Zofii: wykonanie remontu konserwatorskiego wnętrza kościoła tj. posadzki i konserwacji drewna, konserwacji wyposażenia ruchomego m.in. ołtarzy, kropielnicy, ambony, obrazów, chóru, ławek. Ponadto przewiduje się wykonanie alejek kamiennych wokół kościoła oraz zastosowanie paneli fotowoltaicznych na potrzeby funkcjonowania obiektu,

– w kościele pw. Wszystkich Świętych: wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji zewnętrznej kościoła w tym m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, konserwacji tynków, kamiennych portali i obramień okiennych, schodów do kościoła oraz wykonanie remontu muru w otoczeniu obiektu. Ponadto pracom konserwatorskim zostaną poddane tynki wewnątrz kościoła w tym tynki ścian kaplicy. Dodatkowo planuje się wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach plebanii z przyłączeniem do budynku kościoła, na potrzeby bieżącego funkcjonowania obiektu.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali  złożono 42 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 67 387 555,10 zł. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu jest znacznie niższa
i wynosi
46 197 528,87 zł. Złożony wniosek podlega teraz ocenie formalnej i merytorycznej. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2016 r.

Obecnie w kościele pw. św. Zofii trwa realizacja zadania pn. Rekonstrukcja powały stropu drewnianego nad prezbiterium oraz „Konserwacja i impregnacja ołtarza głównego”. W chwili obecnej rozebrano i zabezpieczono ołtarz główny oraz rozebrano deskowanie stropu nad prezbiterium.

W najbliższym czasie, po wyłonieniu wykonawcy będzie realizowany projekt finansowany w 50% ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Bobowa, kościół pw. św. Zofii (XV w.): Remont konserwatorski wnętrza kościoła”. Zakres prac w ramach projektu będzie obejmował:

– konserwację tynków,

– konserwację polichromii,

– konserwację portali i obramień,

– modernizację instalacji elektrycznej,

– wykonanie instalacji przeciwpożarowej i alarmowej.

Trwają także prace konserwatorskie przy dzwonnicy znajdującej się przy kościele pw. św. Zofii. Zakres zadania obejmuje remont konserwatorski ścian i schodów kamiennych obiektu.

Burmistrz Bobowej

Wacław Ligęza

Skan pisma (PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *