I Sesja Rady Miejskiej

W dniu 22  listopada  2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się I Sesja Rady Miejskiej VIII Kadencji 2018-2023 zwołana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Bobowej. Podczas Sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady w osobie Pani Małgorzaty Molendowicz. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali Pani Teresa Magiera i Pan Józef Zięba. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada powołała komisję rewizyjną oraz komisję skarg, wniosków i petycji. Powołano również komisje stałe do określonych zadań: Komisję Budżetu i Finansów, Komisję  Edukacji, Kultury, Sportu i Etyki, Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych. Wybrani zostali Przewodniczący Komisji, ustalono ich składy osobowe oraz przedmiot działania.