Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa”

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Siedliskach, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

W ramach zadania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położony w Siedliskach zostanie doposażony o 17 dodatkowych kontenerów na odpady, a także w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tj. ciągnik, ładowacz hydrauliczny, wózek paleciak, rębak do drewna, garaż blaszak dostosowany do potrzeb pracowników z zapleczem sanitarnym, waga magazynowa platformowa. Powstanie także nowa frakcja odpadów – odzież używana stanowiąca odpad komunalny. W sumie PSZOK będzie gromadził 13 frakcji odpadów komunalnych. W ramach PSZOK przewidziano także utworzenie punktu przyjmowania rzeczy używanych, niestanowiących odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców.

Całkowita wartość projektu wynosi 366 420,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 253 217,05 zł.