Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Nastąpiła zmiana w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu udzielane są dotacje na wymianę źródła ciepła,  instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wentylację mechaniczną czy instalacje fotowoltaiczne.

Z programu można skorzystać, jeśli:

 1. jest się właścicielem lub współwłaścicielem:
 • domu jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • roczny dochód właściciela budynku nie przekracza 135 000 zł – wtedy można starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu),

lub

 • miesięczne łączne zarobki właściciela budynku i osób z nim mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 894 zł – gospodarstwo wieloosobowe
  • 2 651 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

wtedy można starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu),

lub

 • miesięczne łączne zarobki właściciela budynku i osób z nim mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 090 zł – gospodarstwo wieloosobowe
  • 1 526 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

wtedy można starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu).

Uwaga! Jeżeli właściciel budynku prowadzi działalność gospodarczą, to może starać się o:

 • podwyższone dofinansowanie, gdy jego roczny przychód z tego tytułu za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (Część 2 Programu),
 • najwyższy poziom dofinansowania, gdy jego roczny przychód z tego tytułu za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (Część 3 Programu).

Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku/lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego!

W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł (Część 1 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);
 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Bobowej, pokój nr 20, tel. 18 3514300 wew. 37