XXVI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 21 grudnia 2020 r. odbyła się zdalna XXVI Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
 2. uchwały Budżetowej Gminy Bobowa na 2021 rok.
 3. planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2021 rok,
 4. udzielenia dotacji celowej na wykonanie konserwacji estetycznej elementów

złoconych ołtarza głównego z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bobowej,

 1. udzielenia dotacji celowej na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej kościoła pw. św. Mikołaja w Siedliskach,
 2. ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2019 – 2022,
 3. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 5. wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Bobowa,
 6. wydatków budżetu Gminy Bobowa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020r.,
 7. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,
 8. zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.