XLII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

  1. przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat,
  3. przyjęcia do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 i uchwalenia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Gminy Bobowa na rok 2022,
  4. zmiany uchwały nr XLI/379/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej do realizacji zadań z zakresu świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  5. określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Bobowa na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  6. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 981 z drogą powiatową nr 1567 K w miejscowości Wilczyska,
  7. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,
  8. zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.