Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliskach został doposażony w nowy sprzęt

Staraniem Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy, Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliskach. Dzięki temu PSZOK został doposażony w nowy sprzęt, zakupiony w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedliskach, Gmina Bobowa”. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

W ramach pierwszego etapu zakupiony został następujący sprzęt:

– ciągnik wyposażony w ładowacz hydrauliczny, czołowy

– dwa ręczne wózki paletowe

– rębak do gałęzi.

W najbliższym czasie realizowany będzie drugi etap projektu, który zakłada zakup kontenerów na odpady, blaszany garaż z zapleczem dostosowany do potrzeb pracowników oraz platformową wagę magazynową.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 366 tysięcy złotych, a całkowite wydatki kwalifikowalne to niemal 298 tysięcy złotych.

Udział Funduszy Europejskich to ponad 253 tysiące złotych, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Zadanie jest współfinansowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.”