Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 28 listopada 2022r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  b) zmiany Uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania,
  c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części działki nr 299/1 położonej w Siedliskach,
  d) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
  e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2022,
  f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz