Nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku

Wojewoda Małopolski uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022 poz.1172) w dniu 16 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku. Na podstawie powyższego rozporządzenia producenci rolni poszkodowani na skutek działania w roku ubiegłym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli ubiegać się o udzielenie pomocy, składając stosowne wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 16 do 30 czerwca br. przez biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie, wystąpiły szkody w uprawach rolnych, wywołane wystąpieniem następujących zjawisk:

– gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu lub

– suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;
500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.