JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA BOBOWEJ

W dniu 26 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej, podczas której Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bobowej z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Bobowa zaplanowane na 2016 rok zostały zrealizowane na wysokim poziomie.

Dochody budżetu zostały osiągnięte w kwocie 44.351.645,28 zł. co stanowi 100,26% planu. Wykonanie dochodów za 2016 rok było wyższe o kwotę 7.879.170,68 zł. w porównaniu do roku 2015.

Wydatki zrealizowano w kwocie 40.498.318,01 zł. a więc na poziomie 90,6% planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2016 roku w kwocie 3.392.132,66 zł. zostały wykonane na poziomie 96,9%.

Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy za 2016 rok stwierdziła, że odpowiedzialny za jego realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał uchwalony przez Radę plan wydatków i dochodów budżetowych.

Burmistrz Pan Wacław Ligęza w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych na sesji.

Obecny na sesji Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Pan Jerzy Nalepka złożył burmistrzowi gratulacje jednomyślnego absolutorium oraz podziękował za dobrą współpracę z Powiatem Gorlickim w 2016 roku.

Na sesji podjęte zostały również uchwały w sprawach:

 1. Dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,

 2. Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Sędziszowa wzdłuż rzeki Biała”,

 3. Nieodpłatnego nabycia gruntu zabudowanego pompownią wody w Jankowej,

 4. Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Jankowa – Kurzawa-Myśliwiec”,

 5. Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

 6. Zamiany działki nr 442/2 o pow. 0.0164 ha położonej w Jankowej stanowiącej własność Gminy Bobowa na działkę 451/2 o pow. 0.0162 ha położoną
  w Jankowej stanowiącą własność osoby fizycznej,

 7. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

 8. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.