Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 31 maja 2023r. (środa) o godzinie 13:00 odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej za rok 2022.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Bobowa Panu Zbigniewowi Preisnerowi;

b) zmiany uchwały Nr XIV/122/08 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 marca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Bobowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”;

c) Przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa na lata 2021-2032”;

d) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat;

e) wyrażenia woli ustalenia dopłat do taryfy zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej;

f) Udzielenia pomocy finansowej powiatowi gorlickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa”;

g) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2023;

h)zmiany uchwały Nr XLIX/457/22 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Małgorzata Molendowicz

Na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcie udziału w sesji. Protokół z poprzedniej sesji jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej oraz będzie wyłożony w dniu sesji w sali obrad.