Informacja o deklaracji „odpadowej” wraz z ankietą – przypomnienie

Urząd Miejski w Bobowej przypomina o konieczności złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ankietą dotyczącą bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków. Należy je składać do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. Grunwaldzkiej lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Dokumenty te można przesyłać również w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej lesnictwo@bobowa.pl W takim przypadku oryginały należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną.

Niezłożenie przedmiotowej deklaracji skutkować będzie wydaniem decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami na danej nieruchomości.