Dodatek węglowy – przedłużenie terminu

INFORMACJA KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOBOWEJ o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowej zawiadamia, iż w związku ze zmianami ustawowymi (Dz.U. z 2022 poz. 1692 z zm.) załatwianie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022r.
nastąpi do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Ponadto informujemy, iż wypłata dodatków węglowych jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Małopolskiego.

Gmina Bobowa złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określanym przez Wojewodę terminie. Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego jednostki.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobowej
mgr Anna Teper