Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – informacja

Gmina Bobowa bierze udział w pilotażowym programie „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, który ma na celu wypracowanie standardów usług asystenckich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Standardy wypracowane między innymi w naszej gminie będą w przyszłości wdrażane w całym kraju.

Program został przygotowany przez Fundację Edukacyjna ODITK z Gdańska, Fundację Fundusz Współpracy z Warszawy, Stowarzyszenie Sztuka Włączania oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Na polecenie Burmistrza Bobowej Wacława Ligęzy Gmina Bobowa we wrześniu 2021 r. złożyła wniosek aplikacyjny do wyżej wymienionego projektu, który zyskał uznanie w oczach komisji i otrzymał grant finansowy w wysokości 27 008,70 zł,

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bobowej i potrwa do końca stycznia 2023 roku. W tejże szkole został zatrudniony asystent ucznia, który przed podjęciem pracy przeszedł cykl specjalistycznych szkoleń. Asystent na podstawie codziennych obserwacji i pracy z uczniem będzie przedkładał stosowne sprawozdania dające Liderowi Projektu możliwość wypracowania nowych standardów pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.