Absolutorium dla Burmistrza Bobowej

Podczas X sesji Rady Miejskiej w Bobowej odbytej w dniu 22 czerwca 2015r. radni gminy Bobowa jednomyślnie udzielili  Burmistrzowi  absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Rada dokonując analizy wykonania budżetu gminy za 2014 rok zapoznała się  z  pozytywną opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobowa  za 2014 rok oraz opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za rok 2014 i stwierdziła, że odpowiedzialny za jego realizację Burmistrz z należytą starannością wykonał uchwalony przez Radę plan wydatków i dochodów budżetowych. Działania Burmistrza Bobowej związane z wykonaniem budżetu były zgodne  z upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską oraz realizowane w sposób  celowy, rzetelny i oszczędny.

Burmistrz  Pan Wacław Ligęza w swoim wystąpieniu podziękował Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za dobrą współpracę przy realizacji budżetu.

Po udzieleniu absolutorium Burmistrz otrzymał od radnych bukiet kwiatów i gorące brawa od osób zebranych w sali obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *