XXXII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

 • Przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok,
 • Zbycia działki nr 235/19 położonej w Bobowej o pow. 0,2540 ha w trybie przetargu,
 • Aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
  z terenu Gminy Bobowa do roku 2032”,
 • Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,
 • Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
 • Zmiany uchwały nr XII/105/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny” na terenie Gminy Bobowa.