XX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 29 maja 2020 r. odbyła się zdalna XX Sesja Rady Miejskiej

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

a) stwierdzenia w części nieważności uchwały Nr VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania,

b) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę numer VIII/62/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat i opłaty dodatkowej za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie na terenie miasta Bobowa oraz sposobu ich pobierania oraz udzielania odpowiedzi na skargę,

c) dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Bobowa,

d) przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej (w formie refundacji) na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Klastra Energii „Biała – Ropa” przy udziale środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,

e) utworzenia i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa,

f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym”,

g) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

h) zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.