XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 23 lipca 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLVIII Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

  1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  2. zniesienia pomnika przyrody – Topola rosnącego w miejscowości Bobowa,

  3. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,

  5. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,

  6. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.