XLIV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 30 kwietnia 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok,

  2. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa.

  3. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,

  4. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.