XLI Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

Podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Bobowej  odbytej 28 grudnia 2017 roku jednogłośnie został uchwalony budżet gminy na 2018 rok.

Budżet obejmuje dochody w kwocie 72 151 627,12 zł, oraz wydatki w wysokości 75 045 950,12 zł w tym wydatki bieżące na kwotę 48 887 119,12 zł oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 31 465 048 zł. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2018.

Burmistrz Pan Wacław Ligęza podkreślił, wagę uchwały budżetowej, która determinuje wszystkie działania Samorządu w roku 2018. Poinformował, że elementy składowe budżetu były wnikliwie przeanalizowane na wszystkich Komisjach problemowych. Zaznaczył, że w budżecie zostały ujęte wszystkie obszary, które decydują o poprawie komfortu życia mieszkańców, a w szczególności te związane z bezpieczeństwem, ochroną środowiska, turystyką oraz sportem i edukacją. Dodał, że jest to budżet optymistyczny w którym zabezpieczona jest bardzo duża kwota na poczet inwestycji. Wartość wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych wynosi 31 465 048  zł. Przypomniał także jak duży wpływ na osiągnięcie sukcesu ma dobra współpraca w Samorządzie. W Gminie Bobowa jeszcze kilkanaście lat temu plany rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wydawały się nierealne, jednakże dzięki intensywnej pracy i wsparciu Rady Miejskiej udało się te zadania wykonać. Duży wpływ na rozwój gminy ma współpraca z mieszkańcami, którzy poprzez wnioski składane na zebraniach wiejskich przyczyniają się poprawy infrastruktury, jednocześnie wskazując zadaniach jakie należy wykonać w przyszłości. Także w przypadkach kiedy parafie zwracają się o wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na remont zabytkowych kościołów, urząd stara się pomóc. Zaznaczył, że są to trudne projekty, które wymagają dużo pracy i zaangażowania, jednakże sprawy te są ważne dla mieszkańców i mają bezpośredni wpływają na obniżenie ponoszonych przez nich kosztów.

Strategicznym wydatkiem jest uzbrojenie terenu pod Strefę Aktywności Gospodarczej z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego w wysokości 4 300 000zł.
W ramach tej inwestycji na gruntach pozyskanych nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych, zostaną wykonane drogi wewnętrzne, kanalizacja burzowa i sanitarna, doprowadzenie wody, energii elektrycznej oraz gazu.

Kontynuowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w  Stróżnej, Wilczyskach i Bobowej oraz instalacja bioreaktora w oczyszczalni ścieków. Za ponad 4,3 mln. zł zostaną zmodernizowane i  przebudowane drogi gminne, będzie prowadzona rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową pięciu odcinków sieci wodociągowej w Bobowej.

Ważnym zadaniem będzie budowa tras biegowych na terenie Gminy Bobowa w ramach projektu „Centra Aktywnego wypoczynku w tym: trasy biegowe i biegowo rowerowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego za kwotę 2 370 000zł

Na zakończenie sesji Burmistrz Bobowej Pan Wacław Ligęza podziękował za współpracę w mijającym 2017 roku Radzie Miejskiej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne.

Ponadto zostały podjęte następujące uchwały:

  1. Planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok,

  2. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnych do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bobowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,

  3. Wydatków budżetu Gminy Bobowa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.,

  4. Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Bobowa, trybu kontroli prawdziwości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania,

  5. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

  6. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.