XIX Sesja Rady Miejskiej w Bobowej

W dniu 29 kwietnia 2020 r. odbyła się zdalna XIX Sesja Rady Miejskiej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:
a) Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok,
b) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,
c) likwidacji Szkoły Podstawowej w Sędziszowej,
d) zmiany uchwały Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa,
e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 405, wieś Brzana część działki Nr 894/1, wieś Jankowa część działki Nr 168/1, wieś Jankowa część działki Nr 650/5, wieś Siedliska część działki Nr 578, wieś Stróżna część działki Nr 205/2, wieś Stróżna działka Nr 324/1, wieś Wilczyska część działki Nr 311, miasto Bobowa część działki Nr 360/4,
f) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
g) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19,
h) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020 oraz zmiany w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2020 rok Nr XV/122/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019r.
i) zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.