Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Bobowa dotyczących projektów statutów sołectw

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/337/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Gminy Bobowa  konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw  dotyczących projektów statutów sołectw –

od 11 stycznia 2022r.  do 24 stycznia 2022r.

prowadzone są konsultacje społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Bobowa dotyczące projektów statutów sołectw.

Konsultacje z mieszkańcami poszczególnych sołectw zostaną przeprowadzone na podstawie formularza konsultacyjnego, którego wzór dostępny jest pod adresem: http://www.bobowa.pl/ w zakładce Ogłoszenia oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 16. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu.

Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający uwagi i opinie do projektu statutu należy przekazać w terminie do dnia 24 stycznia 2022r.

– drogą elektroniczną na adres: dziennik@bobowa.pl

– za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Bobowej ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa, (decyduje data wpływu pisma do Urzędu Miejskiego w Bobowej)

– lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 16.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

Projekty statutów poszczególnych sołectw zostaną udostępnione do wglądu:

1) w Urzędzie Miejskim w  Bobowej  Biuro Rady Miejskiej pok. Nr 16,

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bobowej http://www.bobowa.pl/ w zakładce Ogłoszenia,

3) u Sołtysów poszczególnych sołectw.

DO POBRANIA:

Formularz konsultacyjny

Uchwała

Wyniki konsultacji