Odbiór wielofunkcyjnego placu miejskiego w Bobowej

W dniu 23 lipca 2020 r. dokonano odbioru wielofunkcyjnego placu miejskiego przy ulicy Grunwaldzkiej w Bobowej. Inwestycja ta była realizowana w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej”. Gmina Bobowa uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 1 426 494,95 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 446 161,28 zł.

Celem projektu było ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizowanego podobszaru II Bobowa.

W wyniku realizacji projektu powstał wielofunkcyjny plac miejski, który będzie pełnił  funkcję targowiska miejskiego, a także będzie służył do organizacji  targów wraz z imprezami towarzyszącymi – wystawienniczymi oraz artystycznymi. Dzięki temu nastąpi ożywienie społeczne i gospodarcze zdegradowanych terenów pokolejowych.