Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Bobowej

W dniu 17 czerwca 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej, podczas której Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Bobowej z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 57 854 826,79 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 54 827 588,38 zł, co stanowiło 94,76 % planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 58 118 371, 60 zł, a więc na poziomie 93,98 % planu.

Po udzieleniu absolutorium Przewodnicząca Rady Miejskiej wręczyła Burmistrzowi bukiet kwiatów. Dołączając się do gratulacji i podziękowań zebrani w sali obrad oklaskami wyrazili uznanie dla włodarza Gminy.

Burmistrz Pan Wacław Ligęza w swoim wystąpieniu podziękował za dobrą współpracę przy realizacji budżetu Radzie Miejskiej, Sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego.

Była to wyjątkowa Sesja, ponieważ po raz pierwszy zgodnie z nowymi wymogami ustawy o samorządzie gminnym została przeprowadzona debata nad raportem o stanie Gminy Bobowa za 2018 rok, po której radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Bobowej.

Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach:

  1. powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych,

  2. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej,

  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Bobowa oraz w miejscowości Wilczyska,

  4. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019,

  5. zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

  6. utworzenia Samorządowego Żłobka w Sędziszowej,

  7. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa.