Informacja w sprawie odśnieżania

Burmistrz Bobowej informuje, że utrzymanie dróg wojewódzkich i chodników wzdłuż tych dróg na terenie Gminy Bobowa należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a – tel. (14) 621 98 43, fax. (14) 621 17 54 wew. 24, tel. kom: 572 720 300.

Wszystkie interwencje mieszkańców zgłaszane do Urzędu Miejskiego są na bieżąco przekazywane do zarządcy dróg.

Przypomina się, że zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454) w myśl art. 5 ust. 1  pkt 4 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ponadto, zgodnie z w/w ustawą oraz ustawą o drogach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018, poz. 2068 z póżn. zm.) i planem zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa odśnieżanie jezdni dróg gminnych odbywa się w zależności od potrzeb – do 48 godzin od ustania opadów śniegu.

Pracownicy odpowiedzialni za zimowe utrzymanie dróg systematycznie usuwają zalegający śnieg.