3 mln złotych pochodzących ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji

Po raz kolejny działania Burmistrza Wacława Ligęzy doprowadziły do pozyskania dofinansowania na wykonanie kolejnych inwestycji na terenie Gminy Bobowa. W sumie pozyskano ponad 3 mln złotych pochodzących ze środków zewnętrznych, na realizację inwestycji przedstawionych poniżej:

1. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” realizowane w partnerstwie z Klastrem Energii „Biała – Ropa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. Z terenu Gminy Bobowa do projektu zakwalifikowało się 79 budynków. Mieszkańcy Ci będą mogli wymienić stare nie ekologiczne piece c.o. na nowoczesne kotły gazowe.

2. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Całkowita wartość projektu wynosi 2 474 287,45 zł, a uzyskane dofinansowanie 1 426 494,95 zł. W ramach realizacji zadania powstanie wielofunkcyjny plac miejski (z funkcją targowiska miejskiego) do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi wystawienniczymi i artystycznymi.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobowa i Jankowa oraz budowa chodnika i parkingu wraz z pogłębieniem rowu w miejscowości Jankowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 170 671,00 zł, kwota dofinansowania – 608 732,00 zł. Zakres prac obejmuje: przebudowę pobocza na chodnik przy drodze powiatowej 1465 K w miejscowości Jankowa na długości 180 m, budowę parkingu (28 miejsc postojowych) przy Domu Kultury w Jankowej oraz budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Węgierskiej z Bobowej do Jankowej w ilości 37 lamp – wzdłuż cmentarza.

4. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie” w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa” w kwocie 136 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 320 000,00 zł.

5. „Konserwacja i renowacja murowanej kapliczki z XIX/XX w. z figurą Św. Jana Nepomucena położonej w Brzanie, działka 326/4” – etap II w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019 w wysokości 6 500,00 zł. Całkowity koszt II etapu inwestycji wynosi 15 054,55 zł.