120-lecie szkolnictwa zawodowego w Bobowej – podsumowanie

Dwudziestego grudnia w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej odbyło się podsumowanie, realizowanego przez Stowarzyszenie Szkolnictwo Zawodowe w Bobowej Wczoraj, Dziś i Jutro, projektu pod tytułem „ 120-lecie szkolnictwa zawodowego w Bobowej”
Na realizację tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie 8 tysięcy złotych.

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu świadomości historycznej oraz poczucia tożsamości lokalnej beneficjentów zadania. Podniesienie poziomu wiedzy beneficjentów o historii rozwoju na przestrzeni ostatnich 120 lat szkolnictwa zawodowego w Bobowej i jego znaczenia dla rozwoju lokalnej społeczności obszaru oddziaływania szkoły. Podniesienie poziomu wiedzy o zapomnianych i ginących zawodach oraz umiejętności istotnych z punktu widzenia tych zawodów.

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Bobowa związani lub nie z ZSZ, na którymś z etapów swojego życia jako uczniowie, absolwenci, kadra dydaktyczna czy pracownicy techniczno- administracyjni, w tym osoby będące emerytami lub rencistami. Istotna grupę stanowili także odbiorcy, do których informacja o tychże działaniach i ich rezultatach dotarła za pośrednictwem kanałów komunikacji wykorzystywanych w promocji zadania.

Na całość przedsięwzięcia złożyły się: konferencja obrazująca historię rozwoju na przestrzeni ostatnich 120 lat szkolnictwa zawodowego w Bobowej, przeprowadzenie cyklu czterech warsztatów pod tytułem „Ginące zawody”, rozwijających umiejętności w zakresie galanterii drzewnej, hafciarstwa, koronkarstwa i krawiectwa, opracowanie i wydanie okolicznościowej broszury, syntetycznie ukazującej bogata historię 120 lat szkolnictwa zawodowego na tym terenie, organizacja konferencji podsumowującej projekt.
Wielkim wydarzeniem była także centralna uroczystość obchodów 120-lecia szkolnictwa zawodowego, w dniu 29 listopada br.

Podsumowując zrealizowane zadanie stwierdzono, iż wszystkie podjęte działania w istotnym stopniu przyczyniły się do szerszego poznania historycznych aspektów szkolnictwa zawodowego w Bobowej i jego wpływu na rozwój lokalnego społeczeństwa. Ukazano jednocześnie potrzebę kultywowania starych zawodów jako istotnego elementu dziedzictwa kulturowego oraz ciągle atrakcyjnego i potrzebnego ogólnie pojętego rękodzielnictwa, jako sposobu na wytwarzanie oryginalnych i poszukiwanych wyrobów regionalnych.