Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej zwraca się do właścicieli nieruchomości/użytkowników nieruchomości na terenie gminy Bobowa o wypełnienie druku (druk zgłoszenia ewidencji zbiorników) zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do siedziby Jednostki, ul. Bohaterów Bobowej 6A, 38-350 Bobowa, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: gjuk@bobowa.pl do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Druki zgłoszenia dostępne są u Sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Bobowej, ul. Rynek 21 pok. nr 21, w siedzibie Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6A, oraz na stronie internetowej gjuk.bip.bobowa.pl

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Informuje się, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bobowa są następujące podmioty:

  • Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD, ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, tel.: 14 65 10 215
  • Wywóz nieczystości płynnych – Obrzut Stefan, ul. Jakubowskiego 15/3, 33-300 Grybów, tel.: 605 132 340
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 11-listopada 54a, 38-300 Gorlice, tel.: 18 353-73-30
  • FBU Tombud – Tomasz Barszcz, ul. Krasińskiego 13/19, 38-300 Gorlice, tel.: 600 108 574
  • TOI TOI Polska, ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel.: 804 204 204
  • Transport Ciężarowy S.C. „LIZSBEK” – Z. i S. Lis, 33-395 Chełmiec, Świniarsko 7, tel. 604 515 742, 18449 00 11
  • Franciszek Gołyźniak – Zakład Usługowy, Krużlowa Niżna 23, 33-325 Krużlowa Niżna, tel. 601 197 519

                                                                                                          /-/ Dorota Popiela

                                                 Kierownik Gminnej Jednostki

                                                 Usług Komunalnych w Bobowej